نمایش از 20 شهریور 1392 بازدید: 3923
پرینت

 تهیه و تدوین برنامه های توسعه کوتاه مدت و دراز مدت و همچنین پیش بینی و تحلیل بودجه سالیانه واحد در بخش های مختلف از جمله وظایف کارشناس طرح و برنامه و بودجه می باشد.

مدیر دفتر طرح و برنامه و بودجه:   خسرو شفیعی مطلق

 

تهیه و تدوین برنامه های توسعه کوتاه مدت و دراز مدت و همچنین پیش بینی و تحلیل بودجه سالیانه واحد در بخش های مختلف از جمله وظایف کارشناس طرح و برنامه و بودجه می باشد.

الف) شرح وظایف مدیر دفتر طرح و برنامه و بودجه

 • تهیه و تدوین برنامه های توسعه کمی و کیفی واحد در راستای اهداف برنامه ریزی شده دانشگاه
 • اولویت بندی طرح ها و برنامه های مورد نیاز بخشهای مختلف واحد واخذ مجوزهای لازم جهت اجرای آن
 • تهیه و تدوین گزارشات مختلف سازمانی و تشکیلاتی جهت ارائه به سازمان مرکزی دانشگاه
 • تهیه و تنظیم پیش بینی بودجه سالیانه واحد با توجه به سیاستهای مالی دانشگاه
 • ارائه گزارشات تجزیه و تحلیل عملکرد بودجه سالیانه
 • برنامه ریزی در خصوص نحوه تخصیص و جذب اعتبار بودجه پژوهشی واحد
 • ایجاد ساختار بانکهای اطلاعاتی در زمینه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و... جهت ارائه گزارشات لازم به مسئولین دانشگاه

ب) شرح وظایف اداره نظارت و ارزیابی

 • ایجاد نظام ارزیابی در واحد و استفاده از نتایج آن در زمینه های مختلف
 • اجرای طرح نرم افزاری ارزیابی عملکرد پژوهشکده ها ، دانشکده ها ، گروههای آموزشی و مراکز تحقیقاتی
 • ارزیابی فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و اداری وتدوین گزارشات تحلیلی مربوطه جهت ارائه به مسئولین
 • تدوین شاخصهای عملکردی و ارائه گزارشات ارزیابی در حوزه های مختلف با استفاده از شاخص های علمی بین المللی
 • ایجاد بانک اطلاعاتی و آماری و به روز نمودن آن به منظور امکان ارائه گزارشات لازم
 • نظارت بر روند اجرای برنامه های توسعه واحد و تجزیه و تحلیل آن ومقایسه با برنامه های توسعه دانشگاهها ی معتبر
 • اخذ مجوزهای لازم در مورد برگزاری همایش های داخلی وخارجی و دوره های آموزشی و پژوهشی مورد نیاز بخشهای مختلف واحد و نظارت و ارزیابی برعملکرد اجرایی آنها
 • تدوین گزارش عملکرد اعضا هیات علمی به منظور ارتقا ، ترفیع ، ومعرفی پژوهشگران نمونه و اساتید نمونه به جشنواره ها

پ) شرح وظایف اداره برنامه ریزی

 • تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه های مورد نیاز و تشخیص اولویت آنها
 • انجام بررسی های لازم به منظور شناسایی امکانات و نیازمندیهای موجود درزمینه برنامه های دانشگاه
 • همکاری در پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه
 • تنظیم برنامه های اجرایی کوتاه مدت ، میان مدت وبلند مدت واحد بر اساس اهداف برنامه های توسعه کمی و کیفی
 • برنامه ریزی فعالیتهای پژوهشی به منظور جذب کامل اعتبار بودجه پژوهشی
 • ارائه طرحهای جدید به منظور توسعه کمی وکیفی واحد
 • تطبیق برنامه های تدوین شده در واحد با برنا مه های کلان دانشگاه آزاد اسلامی
 • تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات لازم به منظور تهیه و تنظیم برنامه های واحد و اطلاع از وضعیت شاخص های آماری
 • تدوین برنامه های توسعه واحد در راستای اهداف برنامه های توسعه کمی و کیفی دانشگاه
 • ایجاد و پیگیری مربوط به قطبهای علمی و ایجاد ارتباطات علمی با مراکز علمی در داخل وخارج کشور
 • برنامه ریزی جهت شرکت اساتید در دوره های آموزشی در جهت دانش افزایی

ج) شرح وظایف اداره بودجه

 • تهیه و تنظیم و پیش بینی بودجه سالانه با همکاری سایر دفاتر و انجام اقدامات لازم در این زمینه
 • تخصیص اعتبار بودجه پژوهشی دانشگاه برای فعالیتهای مختلف پژوهشی
 • ارائه گزارش عملکرد بودجه و تطبیق آن بابرنامه های واحد
 • ارتباط منظم با سازمان مرکزی درزمینه اخذ مجوزهای لازم در زمینه هزینه های پژوهشی
 • تدوین گزارش عملکرد سالانه بوجه پژوهشی و تجزیه و تحلیل آن جهت ارائه به دفتر طرح وبرنامه و بودجه سازمان
 • ایجاد نظام کد بندی هزینه های پژوهشی درسیستم حسابداری دانشگاه به منظور نظارت و کنترل مستمر بر هزینه های پژوهشی

پیگیری و جمع آوری مستندات و مجوزهای عملکرد هزینه های پزوهشی جهت ارائه به سازمان مرکزی


.:|کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت می باشد|:.